LKF


Sõiduki liikluskahjude kontroll
Päringu sisend
Sõiduki registrimärk
Sõiduki tehasetähis
Teadmiseks
Sõiduki liikluskahjude kontrolli päringu tulemus näitab sõiduki osalemist liikluskindlustuse kindlustusjuhtumis. Samuti teavet kui kindlustusandja ei pidanud sõidukikindlustuse või muu kindlustuse kindlustusjuhtumi läbi kahjustatud sõiduki taastamist otstarbekaks ja hüvitas sõiduki turuväärtuse.
Andmete otsing toimub liikluskindlustuse registrist. Liikluskindlustuse registris on teave kindlustusjuhtumite kohta, mida on käsitlenud Eestis tegutsev kindlustusandja. Päringu tulemus ei pruugi kajastada kõiki sõidukiga toimunud kahjujuhtumeid.
Näiteks ei sisalda päringu tulemus: a) sõidukiga toimunud kahjujuhtumeid, millest kindlustusandjat teavitatud ei ole b) välismaal kasutuses olnud sõidukiga enne Eestisse toomist toimunud juhtumeid, c) liiklusõnnetusi, kus peale kahju põhjustaja sõiduki teistele sõidukitele kahju ei tekkinud (va kui tegemist oli ühtlasi ka sõidukikindlustuse juhtumiga ning kindlustusandja ei pidanud kahju hüvitamisel sõiduki taastamist otstarbekaks).
Avaldatavad andmed on informatiivse iseloomuga ega ole mõeldud kasutamiseks muuks otstarbeks. Registrisse esitavad andmeid kindlustusandjad, mistõttu puudub Eesti Liikluskindlustuse Fondil võimalus ja kohustus nende õigsust kontrollida. Eesti Liikluskindlustuse Fond ei vastuta andmete ebaõigsusest tekkinud kahju eest ega andmete alusel vastu võetud otsuste, tegemata jäänud tehingute ja tehtud tehingute tagajärgede eest. Eesti Liikluskindlustuse Fond võtab tarvitusele kõik mõistlikult oodatavad meetmed tagamaks andmete korrektse ning adekvaatse avaldamise.